Privacybeleid

ONDERNEMING

De ondernemming GALVEZ TELLO RUDY met als ondernemingsnummer 0672393904 verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Deze onderneming is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via de website doorgeeft.

Deze onderneming heeft hiertoe intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid. Bij deze aangeduide persoon kan u steeds terecht voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking, de wijziging, de aanwending, kortom met betrekking tot alle vragen inzake uw persoonsgegevens.

De intern verantwoordelijke voor gegevensbescherming is Rudy Galvez. De gebruiker slaat op de klanten van de onderneming GALVEZ TELLO RUDY.

CONTACTGEGEVENS

Adres: Hertjen 11, 9100 Sint-Niklaas
GSM: 0491/36.03.43
Website: www.dakwerkengalvez.be
E-mail: info@dakwerkengalvez.be

ALGEMEEN

De onderneming is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring en dit voor doeleinden van de informatieve dienstverlening, klantenbeheer, prospectie e.a. zodat de onderneming de gebruiker kan informeren omtrent zijn diensten en deze naar behoren kan uitoefenen.

De onderneming neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke en passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zo snel mogelijk wordt tegengegaan.

De onderneming maakt gebruik van specifieke software voor aannemers/commerciële bedrijven en verwerkt uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen en waarvoor de onderneming redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informatica –en netwerkleveranciers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u dit melden via e-mail op info@dakwerkengalvez.be.

Door een beroep te doen op de dienstverlening van de onderneming, door de website van de onderneming te raadplegen en/of door zich als gebruiker te registreren, stemt u in met de verwerking van persoonsgegevens en data en gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de dienstverlening en de website van de onderneming en de aannemingsovereenkomst en Privacyverklaring niet te ondertekenen.

Deze Privacyverklaring moet worden samen gelezen met de andere voorwaarden die desgevallend van toepassing zijn in de relatie tussen u en de onderneming, hetzij de algemene voorwaarden en de aannemingsovereenkomst met de onderneming.

De algemene voorwaarden kunnen worden geconsulteerd op de website of kunnen kosteloos worden opgevraagd via e-mail op info@dakwerkengalvez.be.

De aannemingsovereenkomst is een overeenkomst tussen u en de onderneming waarin de voorwaarden van de dienstverlening en de werken van de onderneming worden beschreven. Deze komt in de praktijk neer op de door u ondertekende offerte en algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek en mits voorlegging van een kopie van uw identiteitskaart, kunt u een kopie van de aannemingsovereenkomst opvragen via e-mail op op info@dakwerkengalvez.be.

HOE VERZAMELT DE ONDERNEMING PERSOONSGEGEVENS

De onderneming verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van de zaakvoerder van de onderneming omwille van die opdracht die u hem verstrekt, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt met het oog op de goede uitvoering van de aanneming en/of met het oog op facturatie.

De onderneming ontvangst de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer door het verschaffen van alle nuttige en noodzakelijke informatie per e-mail, telefoon, fax, via het contactformulier, schriftelijke correspondentie of mondeling, registratie/bezoek op de website, bezoeken van onze sociale media, via cookies of browser.

De website bevat links, hyperlinks of referenties naar andere websites waarop mogelijk gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen wordt verzameld. Deze Privacyverklaring geldt niet voor die andere websites zodat de onderneming u aanraadt om steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

De onderneming verwerkt uw persoonsgegevens doordat deze worden meegedeeld aan de onderneming door overheidsinstanties (o.a. BTW-administratie), eventuele Belgische of buitenlandse rechtbanken, en boekhoudkundig worden verwerkt.

De onderneming verwerkt tevens persoonsgegevens die haar worden meegedeeld door haar commerciële partners o.a. (hoofd)aannemers, boekhouders, experten die een beroep wensen te doen op de werken of dienstverlening van de onderneming.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DE ONDERNEMING

De onderneming verwerkt navolgende gegevens die de gebruiker, de overheidsinstanties en commerciële partners aan de onderneming meedeelt:

 • Voor – en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Professionele en commerciële gegevens (beroep, contractuele relaties,…)
 • Familiale gegevens en/of genealogische gegevens
 • Nationaal nummer
 • Adresgegevens
 • Vennootschapsnaam en juridische vorm
 • Inschrijvingsnummer bij de kruispuntbank van ondernemingen
 • Btw nummer
 • Maatschappelijke zetel
 • Aard van de commerciële activiteiten
 • Gegevens over lidmaatschap, aandeelhouderschap en/of mandaten in Belgische en/of buitenlandse private of publieke rechtspersonen, agentschappen of feitelijke verenigingen
 • Gegevens van uw e-ID
 • Telefoon –en/of GSM-nummer
 • E-mailadres
 • Profielgegevens van sociale (online) media waarmee u ons contacteert
 • Contactgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 •  Fiscale toestand
 • Boekhoudkundige en andere financiële stukken

De onderneming verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in het kader van de door haar verstrekte werken of diensten, zoals ondermeer gegevens omtrent uw strafrechtelijk verleden, strafrechtelijke feiten of –veroordelingen, gegevens van personen jonger dan 16 jaar, persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, klanten of andere personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

Als u er van overtuigd bent dat de onderneming zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de onderneming op via het e-mailadres op info@dakwerkengalvez.be.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De onderneming verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te voldoen aan haar eigen wettelijke verplichtingen die op de onderneming en haar individuele medewerkers rust ondermeer op vlak van BTW-wetgeving, verzekeringen, etc …
 • Om werken, goederen en diensten aan u te leveren (zie ondermeer aannemingsovereenkomst)
  Ter verificatie van de identiteit van de gebruiker en diens rechten
 • Om u te kunnen contacteren voor zover nodig of nuttig om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen
 • Om u te kunnen doorverwijzen naar andere instanties en personen indien de onderneming niet zelf de werken, goederen of diensten aan u kan of wil leveren
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 • Het afhandelen van betalingen aan of door u
 • Verzenden van juridische informatie
 • U te informeren over wijzigingen van de diensten, producten, samenstelling en werking van de onderneming
 • Om maatregelen te kunnen treffen ter verificatie van de persoonsgegevens, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens
 • Om marktonderzoek te kunnen doen ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming
 • Om de technische administratie van de website te beheren, alsook de klantenadministratie

De gebruiker verleent zijn toestemming in alle vrijheid, met het recht deze gegeven toestemming te allen tijde terug in te trekken. Wanneer een gebruiker zijn toestemming intrekt, heeft zulks enkel gevolg voor de toekomst, onverminderd elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens, en/of rechtmatig belang van de verwerking.

DUUR VAN HET BIJHOUDEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De onderneming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dat strikt nodig is om de diensten van de onderneming te leveren.

De persoonsgegevens worden 5 jaar na beëindiging van de diensten bijgehouden. Indien de omstandigheden het verantwoorden kunnen de persoonsgegevens langer worden bewaard.

De bewaartermijn begint pas te lopen na de definitieve oplevering van de werken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft principieel het recht om gratis op elk moment uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en dit door verzending van een e-mail aan info@dakwerkengalvez.be, mits bijvoeging van een kopie van de voor –en achterzijde van uw identiteitskaart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de onderneming en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u zich wenst te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan dit via een e-mail aan info@dakwerkengalvez.be, mits bijvoeging van een kopie van de voor –en achterzijde van uw identiteitskaart.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde onderneming, te sturen.

De onderneming houdt er aan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 dagen, te reageren.

U kan zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen.
U begrijpt echter dat de onderneming gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie).

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan de onderneming mee te delen. Bepaalde diensten kunnen u echter geweigerd worden indien u uw persoonsgegevens niet (langer) meedeelt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan de onderneming.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De onderneming ziet toe ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de onderneming via info@dakwerkengalvez.be.

De onderneming verstrekt uw persoonsgegevens aan haar zaakvoerder en medewerkers van de onderneming zodat zij de activiteiten van de onderneming kunnen uitvoeren.

De onderneming geeft uw gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of diensten die wij u verstrekken.

Deze onderneming mag persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien naar oordeel van deze onderneming of naar oordeel van de overheid zulks nuttig of noodzakelijk is in het kader van een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, misdrijf of contractuele tekortkoming.

In geen geval kan de onderneming verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik/verwerking van uw persoonsgegevens door een derde van de persoonsgegevens.

COOKIEBELEID

De onderneming gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en dit om statistieken inzake het bezoek op onze website bij te houden.

Een cookie is een zeer klein tekstbestandje dat door de server van een website in de brouwser van uw computer of op uw mobiel apparaat (tablet, smartphone) geplaatst wordt wanneer u de website bezoekt. De cookie bevat een unieke code, wat toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan de website.
De cookies die de onderneming gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Tevens kan de website hiermee geoptimaliseerd worden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser te verwijderen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

Alle geschillen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waarin de onderneming gevestigd is, namelijk de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Afdeling Brugge.

Door de website van de onderneming te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt u ermee in dat de onderneming uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

CONTACT EN KLACHTEN

Voor alle bijkomende informatie en/of inlichtingen met betrekking tot deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen via e-mail op info@dakwerkengalvez.be 

Elke klacht of betwisting dient aangetekend te worden verzonden aan bovenstaand adres.

De onderneming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Dat kan via onderstaande gegevens:

Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer):

Adres: Dahliastraat 134, 9000 Gent
GSM: 0471/46.36.43
Website: www.dakwerkengalvez.be
E-mail: info@dakwerkengalvez.be

Voor de onderneming  GALVEZ TELLO RUDY Haar zaakvoerder,

Rudy Galvez